پوستر مسابقه طراحی جایگاه تشریفات فرودگاه امام خمینی رونمایی شد