پرورش نیروی متخصص و تضمین اشتغال آنها در آکادمی دوران