«بیمه ایران من» با 1.1 میلیون کاربر برای ارتباط سریع و در دسترس مشتریان بیمه ایران